Regulamin

Regulamin

RODO
Polityka prywatności

REGULAMIN i RODO

 

KURSY i GRUPY TURNIEJOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo w kursie/grupie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Studio Tańca CANDELA zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem.
 3. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs szkoła zapewnia zastępstwo.
 4. W przypadku braku zastępstwa Studio zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla grupy/kursantów terminie.
 5. Zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy/kursu ze względu na małą liczbę uczestników.
 6. Uczestnicy grup/kursów zobowiązani są do podania danych kontaktowych imienia i nazwiska, adresu email. Wskazane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego. Dane te będą użyte wyłącznie przez Studio Tańca CANDELA w celach związanych z prowadzonymi grupami/kursami i w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.

OPŁATY

KURSY:

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i okazywanie go na recepcji przed każdymi zajęciami.
 2. Nie honorujemy zwrotów karnetów ani zamiany na inne karnety po jego zakupie. Należy dokonywać przemyślanych zakupów.
 3. Każdy karnet jest imienny, nie można przekazać go innej osobie.
 4. W przypadku odwołania zajęć z winy Studio, kursantom przysługuje zwrot za odwołane zajęcia, ma to miejsce wtedy, kiedy nie zostanie utworzona grupa a opłaty wcześniej zostały pobrane.
 5. Studio nie zwraca opłaty za zajęcia, na których Uczestnik nie był z własnej winy. Wyjątkowe wypadki (losowe) będą rozpatrywane indywidualnie.
 6. Rodzaje opłat:
  1. karnet na 4 zajęcia (ważny 5 tyg)
  2. karnet na 8 zajęć (ważny 9 tyg)
  3. jednorazowy wstęp na zajęcia

GRUPY TURNIEJOWE:

 1. Warunkiem uczestnictwa w grupie turniejowej jest dokonanie opłaty miesięcznej za zajęcia zgodnie z cennikiem, do dnia 10 każdego miesiąca.
 2. Opłata miesięczna jest opłatą za przynależność do grupy, a nie za ilość odbytych zajęć. Studio nie zwraca opłaty za zajęcia, na których Uczestnik nie był z własnej winy. Wyjątkowe wypadki (losowe) będą rozpatrywane indywidualnie.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

 1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
 2. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę.
 3. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 4. Na terenie Studio Tańca CANDELA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.
 5. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy/kursu i instruktor.
 6. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów oraz nie pozostawia innych śladów).
 7. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
 8. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
 9. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły bez zgody pracownika szkoły jest zabronione.
 10. Grupy turniejowe zobowiązane są:
  1. Wykupienia książeczki i licencji turniejowej PZTan i IDO umożliwiającej uczestnictwo w Krajowych Mistrzostwach IDO oraz Mistrzostwach Europy i Świata IDO.
  2. Uiszczania rocznych opłat licencyjnych PZTan i IDO (zgodnie z cennikami obowiązującymi na dany rok)
  3. Uiszczania opłat związanych z danym turniejem (startowe, autokar, noclegi).
  4. Zakupienia profesjonalnego obuwia tanecznego.
  5. Zakupu lub uszycia kostiumów do tańca, zgodnie z poleceniem trenera grupy.
  6. Zgłaszania ewentualnych nieobecności odpowiednio wcześniej przed zajęciami. Zgłoszenia nieobecności można dokonać telefonicznie do trenera grupy.
  7. 100% obecności na zajęciach zgodnie z grafikiem oraz obecności na dodatkowych treningach, związanych z przygotowaniami do Mistrzostw. Trener zastrzega sobie prawo do usunięcia z grupy Uczestnika, który nie usprawiedliwia nieobecności oraz w danym miesiącu ma więcej niż 3 nieobecności.
  8. Do przestrzegania zasad „Fair Play” w stosunku do innych uczestników grupy, trenerów, właścicieli szkoły i innych klubów sportowych. W przypadku niesportowego zachowania lub działania wymierzonego bezpośrednio w interes oraz dobre mienie szkoły, właściciele i trenerzy zastrzegają sobie prawo do nałożenia karencji sportowej na uczestnika grupy a także do jego usunięcia z klubu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zapisując się na zajęcia w Studio Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Studio Tańca CANDELA nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zakładać odpowiedni strój. Zalecamy również ubezpieczenie NW.
 2. Studio nie gwarantuje partnerów do tańca, ale tworzy „listę osób poszukujących partnerów”.
 3. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Studio nie odpowiada.
 4. Studio tańca i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich ze szkoły tańca do domu.
 5. Klienci Studio Tańca zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych na tablicy ogłoszeń w Szkole Tańca i na stronie internetowej www.candelakielce.pl) oraz dostosowywania się do nich.
 6. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Studio Tańca i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 7. Studio zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.
 8. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicieli Studio Tańca CANDELA – Michalinę i Kamila Boreckich.
 9. Regulamin obowiązuje od 15 sierpnia 2011.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CANDELA Kamil Borecki, ul. Daleka 40, 25- 319 Kielce,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Studio Tańca Candela Kamil Borecki tj. naboru, organizacji i rozliczeń kursów tańca oraz imprez towarzyszących, a także przekazywania informacji o takich kursach bezpośrednio zainteresowanym lub w celach umówienia lekcji tańca bądź indywidualnego kursu na podstawie:
  1. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   – Art. 6 pkt 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody,
   – Art. 6 pkt 1 lit. b – zawartych umów lub w celu zawarcia umowy,
   – Art. 6 pkt 1 lit. f – realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – przynależność do PZTan oraz IDO,
  2. Kodeksu cywilnego,
  3. Regulamin Kursów i Grup Turniejowych,
  4. Regulamin Kursów Indywidualnych Tańca dla dorosłych,
  5. Regulamin Dwumiesięcznych Kursów Tańca dla dorosłych,
  6. Zasady Zmiany Barw Klubowych.
 3. Kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, pesel, dane adresowe.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie: firmy współpracujące z CANDELA lub organizacje tańca tj. PZTan oraz IDO.
 5. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie w celu naboru, organizacji i rozliczeń kursów tańca oraz imprez towarzyszących, a także przekazywania informacji o takich kursach na podstawie lub w celach umówienia lekcji tańca bądź kursu oraz realizacji innych ustawowych obowiązków. Dane będą przechowywane do odwołania, nie dłużej niż lat 6.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby od której pochodzą lub od rodzica bądź opiekuna prawnego
 10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla celu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Studio Tańca Candela Kamil Borecki tj. naboru, organizacji i rozliczeń kursów tańca oraz imprez towarzyszących, a także przekazywania informacji o takich kursach bezpośrednio zainteresowanym lub w celach umówienia lekcji tańca bądź indywidualnego kursu jest wymagane, ich niepodanie może skutkować odmową przyjęcia na zajęcia bądź kurs tańca. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 12. W przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.

Kontakt z nami

Zadzwoń

Recepcja 41 342 51 63

Właściciele:

Michalina Podolska-Borecka 888 509 939

Kamil Borecki 660 691 520

Adres

ul. Daleka 40 II piętro
25-319 Kielce

}

Godziny otwarcia

Pon - Pt 16:00 - 22:00

Sob-Nd 9:00 - 20:00*

*(w przypadku odbywających się zajęć)

Copyright © 2024 - Candela Studio Tańca Kielce - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WEBTEC Agencja Interaktywna